Създаване на формуляр

 

 

1.   На страница Forms се избира бутон New или от меню Insert се избира команда Form.

2.   Появява се прозорецът New Form, предлагащ следните възможни опции:

bullet

Design View – Отваря се нов празен формуляр, който може да се обработва с помощта на инструменти за проектиране на формуляр. Инструментите съдържат бутони за всички контроли, които могат да се използват в един формуляр.

bullet

Form Wizard – Съветник за създаване на формуляри, който се използва за автоматично генериране на стандартни шаблони за формуляри, базирани на избрани таблици или заявки.

Съветниците AutoForm Wizards изграждат даден формуляр на базата на избрана таблица или заявка, като избират всички зададени настройки по подразбиране.

bullet

AutoForm: Columnar – Имената на полетата са разположени едно под друго, а до тях са текстовите полета със съответните стойности.

bullet

AutoForm: Tabular – Имената на полетата са разположени както при таблица – хоризонтално отгоре, а всяка стойност има собствено текстово поле. Подходящ е при сравнително малък брой полета.

bullet

AutoForm: Datasheet – Комбинация от таблица и формуляр. Всеки запис е на отделна страница. Подходящ е при сравнително малък брой полета.

bullet

Chart Wizard – Съветник, който създава формуляр, съдържащ обект-диаграма и указва всички действия, които са необходими за определяне на данните за диаграмата и начина на нейното действие.

bullet

Pivot Table Wizard – Съветникът създава формуляр с вграден обект от Excel и показва как да се използват възможностите на обобщаващата таблица на Excel за създаване на резюме от данни в Access.

 

 

Създаване на формуляр чрез Form Wizard

 

1.   На страница Forms се избира бутон New или от меню Insert се избира команда Form.

2.   Появява се прозорецът New Form. Избира се опцията Form Wizard.

Може още на тази стъпка да се избере таблица или заявка, на базата на която ще се създава формуляра от падащият списък под опциите за начин на създаване на формуляр. С бутон ОК се стартира съветник за създаване на формуляр, преминаващ през следните стъпки:

 

Първа стъпка: Избор на полета.

От падащия списък Tables/Queries се избира необходимата таблица или заявка.

В списъчното поле Available Fields се визуализират всички полета от избраната таблица (заявка). Добавянето на поле към формуляра става чрез маркирането му и прехвърлянето му в списъка Selected Fields с помощта на наличните бутони. Могат едновременно да се добавят всички полета. Налице са бутони, чрез които избрани вече полета могат да се изключат от формуляра.

За преминаване към следващата стъпка – бутона Next.

 

Втора стъпка: Оформление на формуляра.

Предлагат се различни възможности за оформление на формуляра (начин на подреждане) – layout. Възможни са четири варианта – Columnar (подреждане на контролите в колони), Tabular (табличен формат), Datasheet, Justified (колоните са една след друга, двустранно подравнени), PivotTable и PivotChart.

За преминаване към следващата стъпка – бутон Next.

 

Трета стъпка: Стил на формуляра.

Налице са няколко готови стила за формулярите. Маркира се даден стил и в лявата част може да се види как ще изглежда формуляра.

За преминаване към следващата стъпка – бутон Next.

 

Четвърта стъпка: Име на формуляра.

Access предлага за име на формуляр името на таблицата или заявката, на базата на която е създаден. Може да се въведе и ново име, различно от предложеното.

За приключване работата на съветника – бутон Finish.

 

3.   На екрана се появява създаденият формуляр.

 

 

Забележка. По време на работа с Form Wizard винаги съществува възможност за връщане към предходна стъпка чрез бутона Back.

 

 

 Back Next

 

 

Пример Задачи