Abu-Seida, A. M., S. H. Elsharkawy, M. N. Wafy, E. A. Hassan & F. A. Torad, 2022. First report of nephrocutaneous fistula in a cat. Bulg. J. Vet. Med., 25, No 4, 627-633.

 

DOI: 10.15547/bjvm.2364

 

Nephrocutaneous fistula (NCF) is a very serious rare renal disorder that had not been recorded in cats. This case report describes - for the first time - the features and treatment of a nephrocutaneous fistula in a 3-year-old female intact Persian cat. The cat was referred with a history of lethargy, anorexia, vomiting and recurrent abscess discharging purulent material at the right flank region. Moreover, the cat had a history of cystitis, urethritis and urethral obstruction since 12 months. Physical, laboratory, radiographic and ultrasonographic examinations were performed. The cat was treated with simple nephrectomy and excision of the fistulous tract. The animal showed dehydration, fever, painful abdominal palpation, right nephromegaly, anaemia, neutrophilic leukocytosis and moderate azotaemia. Abdominal radiographs revealed a large radiodense mass at the mid abdomen displacing the intestine caudally. Ultrasonography revealed a renal abscess with marked enlargement of the right kidney, hyperechoic purulent content and loss of parenchymal details of the right kidney. Complete recovery of the cat without any complications was seen after surgical treatment. In conclusion, nephrocutaneous fistula should be listed as one of renal diseases in cats. Nephrectomy as well as excision of the fistulous tract appear to be successful in the treatment of this disorder in cats.

Key words: fistula, laparotomy, nephrectomy, Persian cat, pyonephrotic kidney, renal abscess

 

Abu-Seida, A. M., S. H. Elsharkawy, M. N. Wafy, E. A. Hassan & F. A. Torad, 2022. Първо съобщение за нефрокутанна фистула при котка. Bulg. J. Vet. Med., 25, No 4, 627-633.

 

DOI: 10.15547/bjvm.2364

 

Нефрокутанната фистула (НКФ) е много сериозно рядко бъбречно заболяване, което не е регистрирано при котки. Този случай описва за първи път характеристиките и лечението на нефрокутанна фистула при 3-годишна женска некастрирана персийска котка. Котката беше с анамнеза за летаргичност, анорексия, повръщане и рецидивиращ абсцес, отделящ гной в областта на десния хълбок. Освен това котката е имала данни за цистит, уретрит и запушване на уретрата от 12 месеца. Извършени бяха физикални, лабораторни, рентгенови и ехографски изследвания. Котката бе лекувана с обикновена нефректомия и изрязване на фистулния тракт. Животното показа дехидратация, треска, болезненост при палпиране на корема, десностранна нефромегалия, анемия, неутрофилия и умерена азотемия. Рентгенографиите на корема разкриха голяма рентгенонепрозрачна маса в средната част на корема, изместваща каудално червата. Ехографски бе установен бъбречен абсцес с изразено уголемяване на десния бъбрек, хиперехогенно гнойно съдържание и загуба на паренхимните детайли на десния бъбрек. След оперативното лечение котката се възстанови напълно без никакви усложнения. В заключение, нефрокутанната фистула трябва да бъде включена като едно от бъбречните заболявания при котките. Нефректомията, както и изрязването на фистулния тракт изглежда са успешни при лечението на това заболяване при котки.

Ключови думи: фистула, лапаротомия, нефректомия, персийска котка, пионефротичен бъбрек, бъбречен абсцес